Obrót energią elektryczną na TGE w pierwszym półroczu 2010 roku wzrósł o 75,08% Drukuj +

Obroty energią elektryczną na TGE w I półroczu 2010 na Rynku Dnia Następnego wyniosły 2,488 TWh, a na Rynku Terminowym Towarowym - 1,503 TWh. Tak więc całkowity obrót energią elektryczną we wspomnianym wyżej okresie wyniósł 3,990 TWh, co daje 75,08% wzrostu r/r.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

W pierwszym półroczu 2010 roku łączny obrót na RDN wyniósł 2.487.685 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009 był wyższy o 866.687 MWh (wzrost o 53,47% r/r). Średni miesięczny wolumen w pierwszym półroczu 2010 roku wyniósł 414.614,12 MWh, przy odnotowanym minimum w czerwcu – 385.351 MWh i maksimum w maju 433.500 MWh.

Cena średnia ważona wolumenem dla I półrocza 2010 r. wyniosła 190,26 PLN/MWh i była wyższa od ceny w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14,64 PLN.

Rozwój RDN - najstarszego na giełdzie rynku nastawiony jest na integrację z sąsiadującymi z naszym rynkiem rynkami Skandynawii, Czech, Słowacji i w przyszłości także Niemiec. Uczestnicy RDN uzyskają dostęp do trans-granicznych mocy przesyłowych i źródeł energii. Już od listopada br. członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot będą mogli handlować energią elektryczną na trans-granicznym połączeniu stałoprądowym 600 MW - SwePol („kabel szwedzki”) w oparciu o tzw. mechanizm „Market Coupling”, poprzez Rynki Dnia Następnego na obu giełdach. W następnym roku podobny mechanizm będzie zaimplementowany na trans-granicznym połączeniu z Czechami.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obroty energią elektryczną na RTT w I półroczu 2010 r. wyniosły 1.502.630 MWh, podczas gdy w całym 2009 r. wyniosły 658.187 MWh. Wzrost obrotów na rynku terminowym TGE wykazuje znaczną dynamikę wynoszącą – 128,30 %. W porównaniu do innych polskich platform, na których zawierane są transakcje terminowe to właśnie rynek organizowany przez giełdę ma największą płynność. Rekordowy obrót na jednej sesji RTT odnotowano 4 maja 2010 r. – 306 970 MWh, Na sesji 7 lipca również mieliśmy rekord na tym rynku. Tym razem chodzi o liczbę zawartych kontraktów – 100 przy obrocie 104 070 MWh.

Niewątpliwie jednym z powodów tak dynamicznego wzrostu obrotów na rynku terminowym jest przekazanie przez TGE rozliczeń transakcji zawieranych na giełdzie Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT). Warto podkreślić, że IRGiT jest pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej izbą rozliczeniową typu CCP która przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie transakcji.  Poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem, IRGiT udostępnia  swoim członkom dostęp do większej liczby zróżnicowanych zabezpieczeń.

Jedną z form notowań na tym rynku są aukcje energii - 5 sierpnia zostanie przeprowadzona pierwsza aukcja sprzedaży 100 MW energii w dostawie w całym 2011 roku. Jeżeli aukcja zostanie przeprowadzona z sukcesem to zakontraktowany wolumen wyniesie 876 tyś. MWh. Warto podkreślić, że aukcje energii są jedną z form publicznego rynku energii elektrycznej. Dają wymierne korzyści obu stronom rynku. Wytwórcom energii, którzy od sierpnia 2010 r. będą zobligowani do publicznej sprzedaży energii, pozwalają łatwo i szybko wywiązać się z wymogów publicznego rynku. Z kolei odbiorcy, dzięki aukcjom, mogą zoptymalizować proces poszukiwania najlepszych ofert sprzedaży energii.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

Korzyści wynikające z członkowstwa na Towarowej Giełdzie Energii SA:

  • najbardziej konkurencyjne opłaty transakcyjne na polskim rynku energii,
  • bezpieczeństwo obrotu i gwarancja rozliczeń zawartych transakcji,
  • nowoczesny system transakcyjny oparty na licencji NASDAQ OMX,
  • szeroka gama dopasowanych do potrzeb uczestników instrumentów na rynku energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia i uprawnień do emisji CO2,
  • równe zasady uczestnictwa dla wszystkich członków niezależnie od ich wielkości

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies