Zmiany do Regulaminu obrotu Rynków Towarów Giełdowych TGE SA Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. podaje do wiadomości treść zmian do Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2010 roku pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na ich wprowadzenie:

1. W § 2 dodaje się punkt 31) w brzmieniu:
„ 31) zdolnościach przesyłowych – rozumie się przez to określone przez operatorów systemów przesyłowych w krajach sąsiednich, dostępne w danym okresie czasu, moce przesyłowe na połączeniach międzysystemowych, które mogą być wykorzystane handlowo przez Członków Giełdy do realizacji transakcji sprzedaży energii elektrycznej;”

2. Skreśla się dotychczasowe oznaczenie Rozdziału VI w brzmieniu: „Rozdział VI. Zgłoszenie Operatorowi Systemu Przesyłowego zawartych transakcji giełdowych”.
3. Po § 11 dodaje się Rozdział VI w następującym brzmieniu:

„Rozdział VI. Alokacja zdolności przesyłowych w wymianie międzysystemowej
§ 11a
1. Na podstawie porozumienia z Giełdą, Operator Systemu Przesyłowego może udostępniać Członkom Giełdy zdolności przesyłowe na połączeniach pomiędzy krajowym systemem elektroenergetycznym przesyłowym a systemami przesyłowymi  państw sąsiednich (połączenia międzysystemowe) w ramach procesu kojarzenia zleceń kupna i sprzedaży energii elektrycznej (aukcja typu „implicit”). Giełda podaje do wiadomości Członków Giełdy przed rozpoczęciem przyjmowania zleceń na daną sesję giełdową informacje o wyznaczonej przez OSP mocy dostępnej dla celów handlowych dla danego połączenia międzysystemowego.
2. Po zakończeniu przyjmowania zleceń od Członków Giełdy, Giełda ustala  na ich podstawie zdolności przesyłowe, które zostaną przydzielone Członkom Giełdy, („Wolumen Bilansowania Handlowego Giełdy”). Wolumen Bilansowania Handlowego Giełdy stanowi ilość energii elektrycznej, jaką Członkowie Giełdy zobowiązani są kupić lub sprzedać na giełdzie, a następnie dostarczyć (lub odebrać) przez połączenie międzysystemowe, odpowiadającą wielkości nabywanych przez nich zdolności przesyłowych. Giełda podaje Wolumen Bilansowania Handlowego Giełdy do wiadomości Członków Giełdy i Operatora Systemu Przesyłowego. 
3. Alokacja zdolności przesyłowych następuje w ramach zawierania transakcji giełdowych na Rynku Dnia Następnego w systemie kursu jednolitego.

 W § 12 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„ 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 lit. c), mogą zawierać transakcje, których przedmiotem są towary giełdowe będące energią elektryczną, limitami wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne, lub niebędącymi instrumentami finansowymi prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektrycznej, wyłącznie na rachunek własny, z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego Regulaminu.”

4. W § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Giełda określa jednolity kurs w taki sposób, aby osiągnąć równowagę pomiędzy jego popytem a podażą. W przypadku udostępnienia Członkom Giełdy  zdolności przesyłowych, o którym mowa w § 11a ust. 1, Giełda określa jednolity kurs jednostki obrotu energią elektryczną w taki sposób, aby zapewnić maksymalną realizację złożonych zleceń.”

5. W § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o otwarcie aukcji należy złożyć w formie pisemnej nie później niż 7 dni roboczych przed proponowaną datą aukcji na formularzu, którego wzór określa Zarząd Giełdy.”

6. W § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Termin aukcji Giełda podaje do wiadomości Członków Giełdy co najmniej na 5 dni roboczych przed dniem jej odbycia. W ogłoszeniu tym Giełda podaje w szczególności:
a) datę aukcji,
b) rodzaj aukcji oraz
c) przedmiot i wolumen aukcji.”

7.  § 54 otrzymuje brzmienie:
„Członek Giełdy może wycofać wniosek o otwarcie aukcji najpóźniej na 2 dni robocze przed jej terminem. Członek Giełdy zobowiązany jest do poinformowania Giełdy o przyczynach swojej decyzji.”

8. § 84 otrzymuje nowe  brzmienie:
„Przedmiotem obrotu na RTT mogą być niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena w sposób pośredni lub bezpośredni zależy od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji, emisji zanieczyszczeń, oraz stanowiących towar giełdowy praw majątkowych, o których mowa w ustawie Prawo Energetyczne („instrumenty terminowe towarowe”).”

9. Załącznik. Opłaty giełdowe otrzymuje nowe brzmienie:
1.  Opłaty stałe:
1.1.  Opłata od wniosku o zawarcie umowy o członkostwo na giełdzie  2 000 PLN
1.2.  Opłaty roczne za uczestnictwo na poszczególnych rynkach:
1.2.1.  Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiB – wariant I 100 000 PLN
1.2.2.  Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiB – wariant II 1.000 PLN
Dokonanie wyboru Wariantu I opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiB skutkuje wyborem wariantu I opłaty transakcyjnej sesyjnej RDNiB. Dokonanie wyboru Wariantu II opłaty rocznej skutkuje wyborem wariantu II opłaty transakcyjnej sesyjnej RDNiB. Opłata z tytułu Usługi giełdowej dla transakcji pozasesyjnych na RDNiB jest jednakowa dla każdego Wariantu.
1.2.3.  Opłata roczna za uczestnictwo na RG 0 PLN
1.2.4.  Opłata roczna za uczestnictwo na RTT 20 000 PLN
Członkowie Giełdy dopuszczeni do działania na RDNiB nie ponoszą opłat rocznych na RTT.
1.2.5.  Opłata roczna za uczestnictwo na RPM 0 PLN
1.2.6.  Opłata roczna za uczestnictwo na RUE 0 PLN
2.  Opłaty transakcyjne:
Opłaty transakcyjne są pobierane od każdej strony transakcji:
2.1.  Opłaty transakcyjne – RDNiB
2.1.1.  Usługa giełdowa– transakcje sesyjne (wariant I)  0,05 PLN / 1 MWh
2.1.2.  Usługa giełdowa– transakcje sesyjne blokowe (wariant I) 0,05 PLN / 1 MWh
2.1.3.  Usługa giełdowa – transakcje sesyjne (wariant II) 0,45 PLN / 1 MWh
2.1.4.  Usługa giełdowa – transakcje sesyjne blokowe (wariant II) 0,45 PLN / 1 MWh
2.1.5.  Usługa giełdowa – transakcje pozasesyjne 0,10 PLN / 1 MWh
2.2.  Opłaty transakcyjne – RG
2.2.1.  Usługa giełdowa 2,00 PLN / 1000 m3
2.3.  Opłaty transakcyjne – RPM 
2.3.1.  Dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii
2.3.1.1.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych - zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań ciągłych 0,35 PLN / 1 MWh
2.3.1.2.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych rozliczanych  0,50 PLN / 1 MWh
2.3.1.3.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych nierozliczanych  0,50 PLN / 1 MWh
2.3.2.  Dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej Kogeneracji w źródłach, o których mowa art. 9l ust.1 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne.
2.3.2.1.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań ciągłych 0,20 PLN / 1 MWh
2.3.2.2.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych rozliczanych  0,25 PLN / 1 MWh
2.3.2.3.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych nierozliczanych  0,25 PLN / 1 MWh
2.3.3.  Dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których mowa art. 9l ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne.
2.3.3.1.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań ciągłych 0,05 PLN / 1 MWh
2.3.3.2.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych rozliczanych  0,06 PLN / 1 MWh
2.3.3.3.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych nierozliczanych  0,06 PLN / 1 MWh
2.3.4.  Dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji w innych źródłach, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne.
2.3.4.1.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań ciągłych 0,20 PLN / 1 MWh
2.3.4.2.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych rozliczanych  0,25 PLN / 1 MWh
2.3.4.3.  Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych nierozliczanych  0,25 PLN / 1 MWh
2.3.5.  Opłaty transakcyjne – RUE
2.3.5.1.  Usługa giełdowa dla transakcji zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań ciągłych 0,15 PLN /1 uprawnienie
2.3.5.2.  Usługa giełdowa dla transakcji pozasesyjnej 0,15 PLN /1 uprawnienie
2.3.6.  Opłaty transakcyjne – RTT
2.3.6.1.  Usługa giełdowa dla instrumentów terminowych 0,04 PLN / 1 MWh
3.  Opłaty dodatkowe:
3.1.  Opłaty z tytułu anulowania transakcji błędnej (pobierana od Członka Giełdy wnioskującego o ich anulowanie)
3.1.1.  Opłata za złożenie wniosku o anulowanie transakcji błędnej 10.000,00 PLN
3.1.2.  Opłata pobierana od wnioskującego w przypadku anulowania transakcji 1% wartości anulowanej transakcji, nie mniej niż 1.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł
Od stron anulowanych transakcji nie są pobierane opłaty określone w pkt. 2. wynikające z tych transakcji.

UWAGI:
1) Sposób i termin uiszczenia opłaty rocznej oraz sposób i termin składania deklaracji w sprawie wyboru wariantu opłaty rocznej określa Zarząd Giełdy.
2) Wyboru wariantu opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiB na dany rok kalendarzowy dokonuje Członek Giełdy. W przypadku, gdy Członek Giełdy nie złoży w terminie deklaracji o wyborze wariantu opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiB uznaje się, że Członek Giełdy kontynuuje wariant opłaty rocznej wybrany na poprzedni rok kalendarzowy.
3) Wysokość pierwszej opłaty rocznej od Członków zawierających umowę o członkostwo w trakcie trwania danego roku kalendarzowego i wybierających wariant I opłaty za uczestnictwo na RDNiB, będzie obliczona proporcjonalnie do pozostałej części danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem miesiąca, w którym umowa o członkostwo została zawarta. Wysokość pierwszej opłaty rocznej od Członków zawierających umowę o członkostwo w trakcie trwania danego roku kalendarzowego i wybierających wariant II opłaty za uczestnictwo na RDNiB, będzie naliczana w pełnej wysokości.
4) Opłata roczna nie podlega zwrotowi w przypadku zawieszenia członkostwa bądź rozwiązania umowy o członkostwo.
5) Opłaty przedstawione w niniejszym Załączniku nie zawierają podatku VAT.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies