Akty prawne Drukuj +

Akty prawne regulujące działalność TGE S.A.

 

USTAWY

 

  • Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (tekst jednolity) >>pobierz

 

  • Ustawa z dnia 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity) >>pobierz

 

  • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity) >>pobierz

 

  • Ustawa z dnia 18.03.2008 o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity) >>pobierz
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej >>pobierz

 

AKTY WYKONAWCZE

 

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzenia do obrotu giełdowego praw majątkowych (tekst ogloszony) >>pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopad 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych (tekst ogłoszony) >>pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz    obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii >>pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji >>pobierz

 

 

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies